VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia. Prevádzkoveteľom hotela je spoločnost Insema, s.r.o., IČO 36025682.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

2. Rezervácie, zmluvy a služby

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, e-mailom, alebo osobne v prevádzke hotela.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, zašle ubytovacie zariadenie ponuku rezervácie na email, ktorý hotelu poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od hotela do 48 hodín neodpovie, viazanosť hotela poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany hotela a má váhu zmluvy. Ústna dohoda a/alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok hotela ako aj VOP hotela, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP hotela a v plnej miere s nimi súhlasí..

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči hotelu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok hotela.

 

3. Platobné podmienky a ceny.

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Hosť platí za pobyt vždy pri ukončení pobytu na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta a doplnkových služieb. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi, ak nie je uvedené inak.

3.2 Aktuálne ceny hotela za poskytované izby a služby sú prístupné na web stránke ubytovacieho zariadenia www.vilabela.sk.

3.3 Ubytovacie zariadenie, ako poskytovateľ služieb má právo ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke.

3.4. Ubytovacie zariadenie si nárokuje na zálohovú platbu vo výške 50% z výšky sumy za ubytovacie, nie iné doplnkové služby. V prípade, že zálohová platba za objednanú ubytovaciu službu nebude uhradená v termíne, hotel má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č. 4.

 

4. Storno podmienky (podmienky zrušenia rezervácie)

4.1 Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých  služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu ubytovacie zariadenie prijíma iba písomnou formou. Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi. Ubytovacie zariadenie účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

• zrušenie pobytu viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku

• zrušenie pobytu 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z ceny ubytovania

• zrušenie pobytu menej ako 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania 

 

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Vilabela je spoločnosť Insema, s.r.o., vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ spoločnosť Insema, s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
6.3Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia www.vilabela.sk.
6.4Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke ubytovacieho zariadenia.