UBYTOVACÍ PORIADOK

1. Ubytovacie zariadenie Vilabela (ďalej len “ubytovacie zariadenie”) poskytuje hosťom za úhradu ubytovanie a služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie zatriedený do kategórie ubytovňa.

 

2. Ubytovacie zariadenie môže prechodne ubytovať len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pri príchode na recepciu svoj platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. 

 

3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h. Do tejto doby ubytovacie zariadenie pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a ubytovacie zariadenie ju potvrdilo. Ak hosť do 18.00 h nenahlási svoj neskorší príchod, po 18.00 h môže ubytovacie zariadenie izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je ubytovacie zariadenie povinné podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, ubytovacie zariadenie nie je povinné vrátiť hosťovi zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc. V prípade, že hosť stornuje ubytovanie sa hotel riadi bodom 35. v tomto ubytovacom poriadku.

 

4. Hotelový check-in: Možnosť ubytovať sa na izbe je od 14:00 h. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 14:00 h je povinný zaplatiť plnú cenu za ubytovanie aj za predchádzajúcu noc, pokiaľ sa nedohodol s hotelom inak a hotel túto zmenu check-in času hosťovi potvrdil.

 

5. Hotelový check-out: Hosť je povinný sa odubytovať najneskor do 11:00 h posledného dňa pobytu. Ak hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať plnú cenu za ubytovanie za nasledujúci deň, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s ubytovacím zariadením inak a ubytovacie zariadenie túto zmenu check-out času hosťovi potvrdilo. V prípade, že ubytovacie zariadenie vopred odsúhlasilo hosťovi neskorší odchod a hosť odovzdá izbu do 15:00 hod., ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať poplatok za neskorší check-out podľa aktuálneho cenníka, ak hosť odovzdá izbu po 15:00 hod. ale najneskôr do 18:00 hod., ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania a po 18:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo na posun času odchodu, tkz. check-out času aj pred 11:00 hod., o čom je povinné hosťa bezodkladne písomne informovať. V prípade, ak sa hosť na základe tejto zmeny rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, hotel si nebude nárokovať na storno poplatok.

 

6. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo klient vynesie z izby všetky svoje veci a riadne oznámi odhlásenie sa z ubytovania. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby – ako nábytok, spotrebiče, a pod.

 

7. Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

 

8. Platba za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom sa vykonáva pri odchode z ubytovania, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s ubytovacím zariadením inak a ubytovacie zariadenie túto zmenu hosťovi potvrdilo.

 

9. Doplatok za všetky objednané služby ubytovacieho zariadenia hosť uhradí najneskôr pri odchode z ubytovacieho zariadenia.

 

10. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské priestory ubytovacieho zariadenia. Na izbe môže klient prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie. Pracovník recepcie môže požadovať od návštevy, aby sa preukázala platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

 

11. Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Klient, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami, ktoré ho na izbe navštívili.

 

12. V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny),je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.

 

13. V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.

 

14. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nechať deti bez dozoru dospelej osoby na izbe, alebo kdekoľvek v ubytovacom zariadení ako aj v jeho areáli a počas celej doby pobytu alebo návštevy ubytovacieho zariadenia je za dieťa zodpovedná dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza alebo jeho zákonný zástupca.

 

15. Hosť nesmie vniesť ani používať elektrické spotrebiče na izbe, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu, ako napríklad holiaci strojček, sušič vlasov a pod.

 

16. V celom ubytovacom zariadení a ani v exteriéri ubytovacieho zariadenia nemôže hosť premiestnovať majetok a robiť akékoľvek úpravy, ani vykonávať zásahy do elektrickej siete či iných inštalácií. V exteriéri ubytovacieho zariadenia nemôže hosť trhať kvety, poškodzovať zeleň a iné exteriérové vybavenie…

 

17. Celý interiér ubytovacieho zariadenia je nefajčiarsky. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou 100 EUR. 

 

18. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

 

19. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania majú za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť pracovníci hotela, ako napr. chyžná, údržbár, a pod.

 

20. Hosť nemôže vniesť na izbu a ani do priestorov hotela, ktoré nie sú na to určené športové náradie a iné predmety, ako napríklad. bicykel, lyže a pod.

 

21. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí klient v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatních klientov.

 

22. Ubytovaný hosť je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať správne uzamknutie izby pri odchode z nej.

 

23. Za stratu kľúča, alebo jeho poškodenia je účtovaný poplatok 10 Eur. Hosť je povinný ihneď oznámiť recepcii stratu kľúča.

 

24. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, vypnúť všetky elektrické spotrebiče, zavrieť dvere a okná, a kľúč nechať v zámku danej izby.

 

25. Vo verejných a spoločenských priestoroch hotela je povolené konzumovať vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené v ubytovacom zariadení iba na základe dohody s ubytovacím zariadením. Hosť má právo používať kuchyňu ubytovacieho zariadenia iba v prípade dohody o prenájme uzavretej s ubytovacím zariadením.

 

26. Klientom je prísne zakázané využívať priestory wellness centra (vírivka, parná sauna) pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami, alebo má akékoľvek iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt vo vírivke, resp. v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun, resp. bazénov wellness centra len na vlastné riziko a zodpovednosť.

 

27. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších klientov.

 

28. Psy a iné zvieratá sa môžu nachádzať v priestoroch ubytovacieho zariadenia len so súhlasom zodpovedného zamestnanca ubytovacieho zariadenia alebo na základe predchádzajúcej dohody klienta s ubytovacím zariadením za predpokladu, že majiteľ preukáže ich zdravotnú spôsobilosť. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného cenníka. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
• psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá a nápoje.
• psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov wellnesscentra
• vo všetkých verejných priestoroch Hotela musí byť každý pes na vôdzke a musí mať náhubok a venčenie zvierat nie je povolené v areáli hotela. Prípadné znečistenie areálu hotela je klient, ktorý zviera sprevádza povinný okamžite odstrániť a dať znečistené miesto do pôvodného stavu.
• psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok klienta
• na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
• v prípade akéhokoľvek poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom je klient povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa a klient, ktorý pobyt v izbe zvieraťu umožnil.

 

29. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia je povinný to ohlásiť na recepcii ubytovacieho zariadenia ihneď. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.

 

30. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Na izbe sa klenoty, peniaze a iné cennosti neukladajú. Táto zodpovednosť sa spravuje ustan. § 758 Občianskeho zákonníka.

 

31. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia alebo verejne dostupné na webovej stránke hotela.

 

32. V prípade skrátenia pobytu klientom má ubytovacie zariadenie právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.

 

33. Hotel je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých  služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti ubytovacie zariadenie prijíma iba písomnou formou.  Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi. Ubytovacie zariadenie účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:
• zrušenie pobytu viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku

• zrušenie pobytu 28 až 8 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z ceny ubytovania

• zrušenie pobytu menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania

 

34. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Hostia sú povinní riadiť sa týmto požiarnym poriadkom.

 

35. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie ubytovacieho zariadenia.

 

36. Reklamácie, sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku ubytovacieho zariadenia, ktorý je prístupný hosťovi na web stránke ubytovacieho zariadenia www.vilabela.sk.

 

37. Hosťovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmto ubytovacím poriadkom ako aj so VOP ubytovacieho zariadenia pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tento ubytovací poriadok a/alebo VOP zmeniť, pričom zmena ubytovacieho poriadku ako aj VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa bytovacieho zariadenia. Pokial hosť nesúhlasí s niektorými ustanoveniami tohto ubytovacieho poriadku ako aj s ustanoveniami VOP, prevádzkovateľ bytovacieho zariadenia ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa bytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie ako aj samotným ubytovaním sa v hoteli a/alebo využívaním služieb bytovacieho zariadenia hosť vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmto ubytovacím poriadkom ako aj so VOP bytovacieho zariadenia.

 

38. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky a riadiť sa požiarnymi predpismi. V prípade, že ich bude porušovať, má bytovacie zariadenie právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.